iPrzedszkole

iPrzedszkole

Nasze przedszkole uczestniczy w realizacji Projektu Unijnego 
„Zintegrowany system zarządzania oświatą”
 
 
 
 
iPrzedszkole – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą
 
W przedszkolu działa System iPrzedszkole – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. Nalicza on opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Nr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. 
 
Prosimy rodziców o odwiedzanie strony internetowej:
 
 
A następnie wybieranie zakładki:
 
Aplikacje Radomskiej Platformy Edukacyjnej
 
Krok po kroku „Jak aktywować kartę ” 
 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

PUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU NR 14

1

Postanowienia wstępne

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną UchwałąNr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany UchwałyNr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymają w przedszkolu informacje niezbędne do logowania się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą poprzez stronę: www.oswiatawradomiu.pl
 4. Poprzez Moduł dla rodzica systemu iPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się w szczególności:
 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,
 • możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
 • możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,
 • zgłaszanie nieobecności dziecka,
 • wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.
 1. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocąkarty zbliżeniowejna specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.

2

Karta zbliżeniowa

Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.

Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.

Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.

Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.

Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta jest dezaktywowana.

3

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są bezpośrednio po wejściu do przedszkola do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).
 2. Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.
 3. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (np. utrata w wyniku kradzieży, sytuacja losowa – poważna choroba w rodzinie, wypadek, itp.) zwraca się do wychowawcy grupy o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem.

4

Odbieranie dziecka z przedszkola

Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierające dziecko potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane, poprzez włożenie imiennej karty ich dziecka do czytnika tabletu zamieszczonego w holu przedszkola.

W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty danego dziecka przy wyjściu, czas jego pobytu naliczany będzie do czasu zamknięcia godzin przedszkola,tj. do godz. 1700.

5

Moduł on-line dla rodziców

Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie :www.oswiatawradomiu.pl

 1. Rodzice otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Dla bezpieczeństwa danych niezwłoczna jest zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmianę.
 2. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców/ opiekunów prawnych po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole.

6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2014 r. do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy odbiorze kart.
 5. Informacji związanych z techniczną obsługa programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer Polska S.A. (kontakt:tel. 58732 16 00 , e-mail: iprzedszkole@progman.pl)
 6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym kasjer.
 7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu

Radom, 01.09. 2014 r.