Opłaty

UCHWAŁA NR XCVII/934/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU


z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art.13 ust.1 pkt 2 w zw. z art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), art.52 ust.1 pkt 1 w zw. z art.52 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1 W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Godziny realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1, określa statut przedszkola lub szkoły podstawowej.
§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 niniejszej uchwały, wysokość opłaty z uwzględnieniem waloryzacji wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 427/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż 1 września 2023 roku.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz